سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میگویی دلم پاک است ....
میگویم خواهرم از دل پاک عمل پاک هم برمی آید ....
میگویی من هم عفیف هستم ....
میگویم خواهرم تو مرتبه ای از عفت را داری ؛ مثلا اینقدر عفت داری که تن فروشی نکنی ،زنا نکنی اما زنای چشم چطور؟ با مرتبه کامل عفت کمی فاصله داری....
میگویی خب پسرها چرا جلوی نگاهشان را نمیگیرند؟
میگویم راست میگویی خواهرم ...

برادرم! با آزاد گذاشتن نگاه و اعتنا به جلب توجهات ، دلیل بی حجابی خواهرت نشو

چشم و دلـت
تاریخ : یکشنبه 96/2/3 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

حتما شما هم این ضرب المثل قدیمی رو شنیده اید که می گوید:
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو...
من اما...
برای این که همرنگ نشوم. رسوای این جماعت می شوم.
حجاب می کنم... قربة الی الله


خواهی نشوی رسوا....


تاریخ : شنبه 96/2/2 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
 دختر چادرنشین باحجاب عکس ها..

 دختر چادرنشین باحجاب عکس ها..تاریخ : جمعه 96/2/1 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

خــُــدا مــــی خـــوآســـــت ..

بـــــهـ تـــــو بــــآل وُ پــَـــر بـــدَهـــَــد !!

گــُــفـــــت :

چـــشـــمــَـــت مــــی زَنـــَــنــــــد !!!!

چــــــآدُر دآد

قدرش را بدان!هدیه خدا خیلی قیمتی استـــــ ...

 

چادر یعنی؛بال و پـــــرتاریخ : چهارشنبه 96/1/30 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

گـاهـی کـه چـادرم خـاکـی میشـود …

 

از طعنــه هــای مــردم شـهــر …

 

یاد چفیـه هـایی می افتـم …

 

که برای چادری ماندنم …

خــونـی شدند …!

چفیه های خونی...تاریخ : دوشنبه 96/1/28 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
حواست باشد….
داریم در زمانه ای “زنـدگـــی” میکنیم کـه
هَرزگی “مـُـــــد” اســت (!)
بی آبرویــی “کلاس” اســـت (!)
مَســـــتی دود “تَفـــریــح” اســـت (!)
رابطه با نامحرم “روشــن فکــری” اســت (!)
گــُـرگ بــودن رَمـــز “مُوفقیت” اســـت (!)
بی فرهنگی “فرهنگ” است(!)
پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه “رشد ونبوغ” است(!)
و………………….
خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه…
فقط تو رو میخواهم و بس…

حواست باشد….تاریخ : جمعه 96/1/25 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

تـآ به حآل کسی رآ دیده اید کـه لبـاسش کهنه شود
یآ پــآره شود
یآ به هر دلیل ممکنی لباسش رآ از دسـت بدهد
و از دوبآره عین همان لبآس رآ ،
بآ همآن رنگ ،
بآ همآن مدل و همآن سآیز بخرد؟ و همآن طرح و رنگ !!!

سآلیــآن ِ سآل بآ وجودش عجین شود ،
بی آنکه لحظه ای دلش از تکرآر زده شود…

+من عاشق چادرم هستم:)

 

+من عاشق چادرم هستم:)تاریخ : چهارشنبه 96/1/23 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

چادرت بال های توست

بال ها کمی سنگینند

شاید کمی تو را محدود کنند

اما اگر میخواهی به آسمان پرواز کنی

سنگینی بال هایت را به جان بخر …
تاریخ : سه شنبه 96/1/22 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
آزادی.....

همیشه در گوش چادرم این مصرع را زمزمه می کنم
من از آن روز که در بند تو ام آزادمتاریخ : شنبه 96/1/19 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)

نــُــخــُــســـت وَزیــــــر اَســـبـــَــق انــگـــلـــیـــــس :

« مـــآدآمـــی کـــهـ کــَـــعـــبــــهـ ، قـــُـــرآن وَ حــجـــــآب دَر جــَــوآمــــع اِســـــلــــآمــــــی بــــآشـــَـــد ، مــــآ نــــمـــی‌تــَــــوآنـــیـــــم ســـیـــآدَت وَ آقــــــآیـــــیِ خـــود رآ دآشــــتــــهـ بــــآشـــیــــم !!!

بـــآیـــَـــد ؛ قـــُـــرآن رآ بـــســـــوزآنـــیـــــم ، کـــَـــعــــبـــــهـ رآ اَز بـــیــــن بــبـــَــریــــم وَ عــفـــَــت وَ حـــجــــــآب رآ اَز بــــآنـــــوآن مــُـــســـَــلـــمــــآن بــگــــیـــــریــــــم »
تاریخ : چهارشنبه 95/12/18 | 12:0 صبح | نویسنده : زهرامحمودی | کامنت:)
<      1   2      
<< مطالب جدیدتر