من عاشق چادرم  
 
نه به خاطر کسی یا به اجبار و نه به خاطر رسیدن به کسی و چیزی 
 
به خاطر خون شهدا ..........  
به خاطر دستور خدا.........  
برای شادی امام زمانم ..........  
و دل خودم   
حجاب رو انتخاب کردم

 

چادرم-زندگی-من