فــَــردایــی زود ... شـِـیــطان مــی شَـونـد هــزاران چـِـشم ... دلِ هَـمـسَـرت را !

حــَــواسَت بــآشَد بــآنـــ ـــو !

چــیــــزی کــــه عــَـوض دارد گــِــلــه نــَـدارد !