توطئه گرانه حجاب را عقب ماندگی خواندند
و نادانسته فقط سکوت کردیم کافیست...!
لطفا یک نفر سلام مرا به آن ها که سنگ مدرنیته به سینه میزنند ،برساند و بگوید
"برهنگی قرن ها قبل از حجاب رایج بود"